Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle Åmål

Hur behandlar teknik och fritidsnämnden mina personuppgifter?

Uppdaterad

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål hanterar och ansvarar för en rad olika personuppgifter i sin verksamhet och är personuppgiftsansvarig för dessa verksamheter. Teknik- och fritidsnämnden arbetar efter Säffle kommuns övergripande principer och eftersträvar öppenhet och transparens. Nedan följer exempel på personuppgifter som regelbundet förekommer i nämndens verksamhet.

• Namn

• Adress

• Telefonnummer

• E-postadress

• Fastighetsbeteckning

• Personnummer

• Kontonummer

Hur skyddas dina uppgifter?

Teknik- och fritidsnämnden värnar om din integritet och arbetar aktivt med frågor rörande informationssäkerhet. Vi arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av nämnden och dess personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut någon information till någon annan part, om vi inte är tvungna av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter. Vi skickar inte vidare några personuppgifter i kommersiella syften. Kommunen lyder under offentlighetsprincipen vilket betyder att vi lämnar ut uppgifter på begäran efter en sekretessprövning enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Teknik- och fritidsnämnden sparar dina uppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som antagits. Gallringsbesluten innehåller information om när kommunen får gallra (ta bort) handlingar som innehåller dina personuppgifter och bygger på nationella riktlinjer för alla kommuner. En del information bevaras för forskning, juridiska eller historiska ändamål.

Dina rättigheter

Den nya dataskyddsförordningen ställer höga krav på öppenhet och transparens och ger även dig rättigheter i förhållande mot kommunen.

• Rätt till information: Du har rätt att veta vilken information kommunen hanterar om dig och i vilket syfte.

• Rätt till rättelse: Vid uppenbara fel har du rätt att begära att kommunen ändrar informationen om dig, och du har även rätt att komplettera med information som är relevant för personuppgiftsbehandlingen.

• Rätt att göra invändningar: Du har rätt att göra invändningar mot att den personuppgiftsansvarige behandlar dina personuppgifter. Myndigheter får bara göra personuppgiftsbehandlingar om de kan visa på lagligt stöd, eller fullgör en uppgift av allmänt intresse som väger tyngre än den enskildes rättigheter.

• Rätt till begränsning: Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgiftsbehandlingar begränsade. Det innebär att de bara för användas för ett visst syfte. Denna rättighet gäller när du har begärt rättelse och väntar på att uppgifterna blir korrigerade.

• Rätt att lämna klagomål: Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att kommunen behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen.

• Rätt till skadestånd: Om kommunen använder sig av dina personuppgifter på ett sätt som bryter mot förordningen så kan du ha rätt till skadestånd