Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle Åmål

Finns det någon ordlista för VA?

Uppdaterad

Här kommer en lista på några ord och förklaringar på vad vissa förkortningar står för inom VA.


Avloppsenhet

Golvbrunn, toalettstol, badkar och liknande.

Avloppsvatten

Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.

Dagvatten

Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.

Dräneringsvatten

Grundvatten och nedträngande vatten från regn och snösmältning, som avleds i dräneringsledning eller dike.

Duplikatsystem

Avloppssystem där  spillvatten och dagvatten avleds i skilda ledningar.

Förbindelsepunkt

Den punkt omedelbart utanför tomtgränsen där den privata servisledningen ansluter till kommunens ledning.

Kombinerat system

Avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i gemensam ledning.

LOD

Lokalt omhändertagande av dagvatten, exempelvis att vattnet leds ut på gräsmattan, till en stenkista eller ett dike istället för att avledas in i en ledning.

Marköversvämning

Översvämning orsakad av att ytligt avrinnande regn- och smältvatten strömmar från markytan direkt in i byggnaden.

Recipient

Mottagare av behandlat eller obehandlat avloppsvatten, till exempel hav, sjö och vattendrag.

Separera

Ombyggnad av kombinerat avloppssystem till duplikatsystem.

Servisledning

Ledning som ansluter fastigheten till ledningen i gatan.

Spillvatten

Förorenat vatten från bl a hushåll och industrier.

Spygatt

Brunn för avledning av dagvatten.

Vatteninstallation

Vattenledning, tvättmaskin, diskmaskin och liknande.

VA-enheten

Benämning på kommunens VA-verksamhet (Vatten-avlopp) inom avdelningen.

Guide taggad med: betyder förklaring ordlista spill va