Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål

Finns det någon ordlista för VA-ärenden?

Uppdaterad

Här kommer en lista på några ord och förklaringar på vad vissa förkortningar står för inom VA.


Avloppsenhet

Golvbrunn, toalettstol, badkar och liknande.

Avloppsvatten

Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten.

Dagvatten

Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten.

Dräneringsvatten

Grundvatten och nedträngande vatten från regn och snösmältning, som avleds i dräneringsledning eller dike.

Duplikatsystem

Avloppssystem där  spillvatten och dagvatten avleds i skilda ledningar.

Förbindelsepunkt

Den punkt omedelbart utanför tomtgränsen där den privata servisledningen ansluter till kommunens ledning.

Kombinerat system

Avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i gemensam ledning.

LOD

Lokalt omhändertagande av dagvatten, exempelvis att vattnet leds ut på gräsmattan, till en stenkista eller ett dike istället för att avledas in i en ledning.

Marköversvämning

Översvämning orsakad av att ytligt avrinnande regn- och smältvatten strömmar från markytan direkt in i byggnaden.

Recipient

Mottagare av behandlat eller obehandlat avloppsvatten, till exempel hav, sjö och vattendrag.

Separera

Ombyggnad av kombinerat avloppssystem till duplikatsystem.

Servisledning

Ledning som ansluter fastigheten till ledningen i gatan.

Spillvatten

Förorenat vatten från bl a hushåll och industrier.

Spygatt

Brunn för avledning av dagvatten.

Vatteninstallation

Vattenledning, tvättmaskin, diskmaskin och liknande.

VA-enheten

Benämning på kommunens VA-verksamhet (Vatten-avlopp) inom avdelningen.

Guide taggad med: betyder förklaring ordlista spill va
warning Created with Sketch.